ایمن آفرینان ارتفاع
سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

safetynet موسسه خیریه همدم فتح المبین

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (لنیارد)

استاندارد ملی ایران ISIRI

لنياردها

102991ST.Edition

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع 

Personal protective equipment against falls

from a height – Lanyards

 

پيشگفتار

ستاندارد” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع – لنياردها ” كه پيشنويس آن در كميسيونهاي مربوط توسط (موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) تهيه و تدوين شده و در سيصد و سي و يكمين اجلاس كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 62/21/68 مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه1371، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

لایف لاین لنياردها

 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين ،بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

 

 

 

منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:

EN354 :2002 Personal protective equipment against falls from a height – Lanyards

” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع – لنياردها”

 

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات، روشهاي آزمون، نشـانه گـذار ي، اطلاعـات ارائـه شـده توسـط سازنده و بسته بندي لنياردهاي قابل تنظيم و غير قابل تنظيم ميباشد. لنياردهاي مطابق اين اسـتاندارد بـه  عنوان عناصر يا اجزاء اتصال دهنده در سيستمهاي مهار سقوط مشـخص شـده در اسـتاندارد EN 363 بكـار ميروند.

انواع ديگر لنياردها دراستاندارد EN358 مشخص شدهاند  .

 

2-مراجع الزامي

مدرك الزامي زيرحاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده، همواره آخرين ويرايش و اصـلاحي ههـاي بعدي آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرداين استاندارد الزامي است:

 2-1EN362:1992,personal protective equipment against falls from a height-connectors

2-2EN363:2002,personal protective equipment against falls from a height-fall arrest system

2-3EN364:1992,personal protective equipment against falls from a height-test methods

  2-4EN365:1992,personal protective equipment against falls from a height-generalrequirement for instructions for use and for marking

 ISO 1835 , short link chain for liftng purposes –grade M(4) , non-calibrated, for chain slings etc

ISO 1835 , round drawn wire for purposes-grade M(40), non-alloy steel wire ropes and for large diameter steel wire ropes specifications.

3- اصطلاحات وتعاريف

دراين استاندارد اصطلاحات با تعاريف زير بكار ميرود  :

 

3- 1  لنيارد 

عبارت است ازاجزاء يا عناصر اتصال دهنده يك سيستم مهارسقوط. يك لنيارد ممكن است اليـاف مصـنوعي، طناب سيمي، زنجير يا طناب بافته باشد. (به استاندارد EN363 مراجعه شود)

لنياردها

3- 2  ابزارتنظيم 

قسمتي از يك لنيارد براي تغيير دادن طول آن (به استاندارد EN363 مراجعه شود)

 

3- 3  طول لنيارد 

طول 1L در واحد متر، كه از يك نقطه اعمال بار تا نقطه مشخص شده براي برداشتن بار اندازهگيري ميشود، با شرط محكم كشيدن لنياردها( به استاندارد EN363 مراجعه شود)

 

 

3- 4  پايانه 

انتهاي آماده استفاده لنيارد است كه  بعنوان مثال ميتواند يك رابط، حلقه پيوندي يا حلقه دوخته شده باشد (به استاندارد EN363 مراجعه شود)

 

اتصال دهنده

جزء يا قسمت اتصال دهنده يك سيستم مهارسقوط. (به استاندارد EN363 مراجعه شود)

لنياردها

4   الزامات

4- 1    طراحي وارگونومي

الزامات عمومي براي طراحي به طور خاص در بند 4-1 استاندارد EN363 ميباشد.

 

4- 2     مواد وساختار

4- 2- 1 كليات

هر دو سر لنيارد بايد داراي انتهاي مناسبي باشد. وقتي كه از پيوند يا اتصـال بـراي پايـان دادن طنـاب هـاي كرنمنتل6 استفاده ميشود، اين اتصال بايد حداقل100 ميلي متر طول داشته باشد و بايد به روش تاب دادن يا ديگر روشها، از باز شدن اتصال در هنگام استفاده جلوگيري كرد.

طول (L1) لنياردهاي قابل تنظيم يا غير قابل تنظيم شامل ابزار جاذب انرژي (درصورت كاربرد) و پايانه ها –بطورمثال اتصال دنده ها يا حلقه هاي پيوند، نبايد از 2 متر تجاوز كند  .

انتهاي قابل تنظيم لنيارد بايدتوسط متوقف كننده انتهائي محكم گردد. همه اجزاء فلزي لنيـارد بـه اسـتثناي طناب هاي فلزي و زنجيرها بايد در برابر خوردگي مطابق استاندارد EN362 محافظت شوند.

 

4- 2- 2  الياف مصنوعي وبافته ها 

طنابهاي سيمي و بافته ها ونخهاي تابيده شده لنياردها ،بايد از رشته هاي محكم يـا اليـاف مصـنوعي چنـد رشتهاي مناسب براي اين منظورساخته شوند.

انفصال چسبندگي الياف مصنوعي بايد حداقل N/tex 6/0 باشد.

 

4- 2- 3 طنابهاي سيمي 

طنابهاي سيمي لنياردها بايد از فولاد ساخته شوند و حلقه پاياني بايد از فلزات داكتيل (نشكن) باشد.

طنابهاي سيمي كه از فولادهاي ضد زنگ ساخته نشده باشند، بايـد طبـق اسـتاندار د ISO 2232 گـالوانيزهشوند.

 

4- 2- 4زنجيرها  

زنجيرها بايد طبق الزامات زنجيرهاي حداقل 6 ميلـيمتـري آمـده در اسـتانداردISO1835  باشـند. انتهـا ي تخم مرغي شكل يا ديگر اشكال مشابه بايد با هر نوع رابط با زنجيرها سازگار باشند.

يادآوري: بعد از ساخت لنياردهاي زنجيري؛ بايد طبق سطوح تعيين شده در استاندارد ISO 1834 آزمون شاهد شوند.

 

4- 2- 5 رابط ها

اتصال دهنده لنياردها بايد مطابق با استاندارد EN362 باشند.

 

4- 3استحكام استاتيكي

لنياردها

 

 

وقتي كه آزمون طبق بند 1-5انجام ميشود لنياردهاي ساخته شده از مواد بافته شده يا اجزاء لنيـار د بافتـهشده، الياف مصنوعي، شامل انتهاي بافته شده و در صورت كاربرد، ابزار تنظيم آنهـ ا ،بايـد نيـرويKN 22را بدون جداشدن، پارگي يا شكست هيچ يك از قسمتهاي لنيارد، تحمل كنند.

لنياردهائي كه همه قسمتهاي آن علاوه برانتهـاي فلـز ي يـ ا اجـزا ء فلـزي لنيـار د، بـ ه طورمثـال رابـطهـا  و  اتصالدهندهها از مواد فلزي، ساخته شده است، بايد حداقل نيروي KN 51 را بدون پارگي يا شكستگي هيچ يك ازقسمتهاي لنيارد، تحمل كنند.

 

 

 

 

4- 4  استحكام ديناميكي لنياردهاي با ابزارتنظيم

وقتي كه لنياردهاي با ابزارتنظيم مطابق بند 5-2 آزمون ميشوند نبايد جدا شدن اتفاق افتد.

4- 5 نشانه گذاري واطلاعات

نشانهگذاري لنياردها بايد مطابق بند 6 انجام شود.

اطلاعات بايد با لنيارد مطابق بند 7 ارائه شود.

 

5 روشهاي آزمون

1-5 آزمون استحكام استاتيكي

1-1-5  تجهيزات

تجهيزات آزمون استحكام استاتيكي بايد مطابق بند 4-1 استاندارد EN364:1992 باشد.

5-1-2   روش

آزمون استحكام استاتيكي بايد طبق بند 5 -2-2 استاندارد EN364:1992 انجام شود.

 

2-5 آزمون استحكام ديناميكي براي لنياردهاي با اجزاء قابل تنظيم

1-2-5 تجهيزات

لوازم آزمون استحكام ديناميكي بايد مطابق بند4-4 -1 و4-5 و4-6 استاندارد EN364:1992 باشد.

2-2-5روش

براي طول لنياردهاي با ابزار قابل تنظيم، آزمون استحكام ديناميكي بايد مطابق بند 5 -2-4 استاندارد EN364 به شرح زير انجام شود :

لنياردها را تا6060 درصد حداكثر طولشان تنظيم نمائيد. به اين لنيارد تنظيم شده يك زنجير متصل نمائيد كه مجموع طول آن همراه با لنيارد، برابر با طول كل لنيارد گردد.

نشانه گذاري

نشانه گذاري لنياردها بايد طبق بند 2-2 استاندارد EN365:1992 باشد و متن آن بايد به زبان كشور مقصد (مصرف كننده) باشد. همچنين طبق بند 2-2 استاندارد EN365  نشانه گذاري بايد شامل موارد زيرباشد:

الف) علامت تصويري روي لنياردها كه نشان دهد كاربر بايد اطلاعات ارائه شده توسط سازنده را بخواند (شكل7)

لنياردها

ب) مدل يا نوع علامت شناسايي لنياردها

 

7  اطلاعات ارائه شده توسط سازنده

اطلاعات ارائه شده توسط سازنده بايد به زبان كشور مقصد تهيه شود. و بايد مطابق بند 2-1 استاندارد EN365 باشد و همچنين بايد شامل اطلاعات زير باشد:

الف) حداكثر طول سيستم با لنيارد شامل ابزار جاذب انرژي، پايانهها و اتصالدهنده نبايد از 2 متر تجاوز كند (براي مثال اتصالدهنده به همراه لنيارد به همراه ابزار جاذب انرژي)

ب) لنيارد بدون ابزار جاذب انرژي نبايد در سيستمهاي مهار سقوط به كار برده شوند

لنياردها

پ) مشخصات لازم براي يك تكيه گاه مطمئن.

ت)طريقه اتصال مطمئن يك نقطه اتكاء به هارنس تمام بدن و ديگر اجزاء سيستم مهارسقوط.

ث)طريقه اطمينان از سازگاري اجزاء استفاده شده در اتصال با لنياردها با ارجاع به استانداردهاي ملي

ج)   موادي كه لنيارد از آن ساخته شده است.

چ)   محدوديت مواد در محصول يا خطراتي كه ممكن است در عملكرد آن اثر بگذارد. شامل دمـا- لبـه هـاي تيز- عوامل شيميايي – هدايت الكتريكي – بريدگي – خراش (ساييدگي) – تابش فرابنفش و ديگـر شـرايط آب و هوايي

ح)   قبل و هنگام استفاده، توجه به اينكه چطور عمليات نجات بايد بصورت ايمن و كارآ انجام شود;

خ)   محصولات فقط بايد توسط يك فرد آموزش ديده و/ يا ماهراستفاده شوند و يا اينكه استفاده كننده بايد تحت نظارت مستقيم چنين افرادي باشد

د)طريقه تميز كردن محصول شامل گندزدائي بدون اثرات مضردر صورت وجود اطلاعات، ارزش عمر محصولات يا چگونگي تعيين آن مشخص شود;

ر)    طريقه محافظت محصولات در حين نقل و انتقال

ز)   مقصود از هر نشانه روي محصول

ژ)   مدل يا نوع نشانه شناسايي لنيارد

8  بسته بندي

لنياردها بايد در يك لفاف توليد شوند ولي ضروري نيست با مواد مقاوم به نفوذ رطوبت، آببندي شوند.

پيوست

(اطلاعاتي)

بندهاي الزامات ضروري آدرس داده شده دراين استاندارد يا ساير مقررات اتحاديه اروپا
           
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایمن آفرینان ارتفاع می باشد.
www.eemenafarinan.com

طراحی سایت و بهینه سازی سایت: سینام (ایرسئو)

The charm of a man is not only reflected in the breitling uk appearance, but also through the connotation of fake rolex training out. Attractive men not only pay attention to maintaining personal image, but also to distribute the rolex uk mature wisdom, low-key introverted light. And a good men's watches, but also must be a high value of color, temperament, good quality meter. The new launch of the fake hublot watches Chanel mechanical watches MONSIEUR CHANEL DE, is such a special for men to create, to bring the infinite charm of the wrist watch.