ایمن آفرینان ارتفاع
سيستم كاربري
E-mail
کلمه رمز
» كلمه رمز خود را فراموش كرده ايد؟
» عضويت کاربران جديد

safetynet موسسه خیریه همدم فتح المبین

تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع SRL

استاندارد ملی ایران ISIRI

10298

1ST.Edition

" تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع -  مهارهاي سقوط جمع شونده SRL "


پيشگفتار

استاندارد" تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع -  مهارهاي سقوط جمع شونده " كه پيشنويس آن در كميسيونهاي مربوط توسط (موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) تهيه و تدوين شده و در سيصد و سي و يكمين اجلاس كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 62/21/68 مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم نتجديد ظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين ،بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

 

EN 360 -2002:Personal protective equipment against falls from a height Retractable type fall


" تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع -  مهارهاي سقوط جمع شونده SRL "

 

1 :هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد مشخص كردن الزامات، روشهاي آزمون، نشانه گذاري، اطلاعات ارائه شده توسط سازنده و بسته بندي ا

ست. اين استاندارد براي مهارهاي سقوط جمع شونده كاربرد دارد. مهار سقوط جمع شونده كه با اين استاندارد ملي انطباق دارد تابع 

فال ارستر - قرقره خود جمع شونده جلوگیری از سقوط

يك سيستم تشكيل شده از سيستمهاي مهار سقوط تحت پوشش استاندارد EN363   است، هنگامي كه با يك هارنس تمام بدن مشخص شده در استاندارد EN361 ميشود .انواع ديگر مهارهاي سقوط به طور خاص در استانداردهاي EN353-1  و EN353-2 مشخص شدهاند .ابزار جاذب انرژي در استاندارد EN355 مشخص شده است.

2:مراجع الزامي

مدرك الزامي زيرحاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تـاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده، همواره آخرين ويرايش و اصـلاحي ههـاي بعدي آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

 

EN354:2002 ,Personal perotective equipment against falls from a hight-lanyards

EN355:2002 , Personal perotective equipment against falls from a hight-energy absorbers

EN362 ,Personal perotective equipment against falls from a hight-connectors

EN363:2002 ,Personal perotective equipment against falls from a hight-fall arrest system

EN364:1992 ,Personal perotective equipment against falls from a hight-test methods

EN365:1992 ,Personal perotective equipment against falls from a hight-general

requirements forinstructions for use and for marking

 

3:اصطلاحات وتعريف ها

دراين استاندارد اصطلاحات و تعاريف زير به كار ميرود:

1.3 مهار سقوط جمع شونده 

مهار سقوط جمع شونده با عمل قفل كردن و كشيده شدن خودكار و بازگشت آسان، امكان استفاده براي لنياردهاي جمع شدني را فراهم مينمايد. عمل پخش انرژي ممكن است در لوازم و يا ابزار جاذب انرژي كه امكان دارد به صورت تركيبي با لنياردهاي جمع شونده باشند، تركيب شوند. (به استاندارد EN363 مراجعه شود)

2.3 لنياردهاي جمع شونده

ارت است از اجزاء ارتباطي مهار سقوط جمع شونده لنياردهاي جمع شونده ميتواند طنابهاي سيمي، بافته و يا الياف مصنوعي بوده و ممكن است بزرگتر از 2 متر باشند. (به استاندارد EN363 مراجعه شود)

3.3 ابزار جاذب انرژي

اجزاء يك مجموعه از سيستم مهارسقوط هستند كه براي پخش انرژي جنبشي بوجود آمده در حين سقوط از ارتفاع، طراحي شده است. ( به استاندارد EN363 مراجعه شود)

گریپ متوقف کننده سقوط

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 نيروي توقف/ترمزگيري

حداكثر نيرو (Fmax) در واحد كيلو نيوتن، كه در نقطه تكيهگاه يا در مسير تكيهگاه در حين دوره زمان  توقف/ ترمزگيري در آزمون ديناميكي اندازهگيري ميشود   .

5.3 فاصله توقف

فاصله عمودي (H) در واحدمتر ،اندازهگيري شده در نقطه اعمال بار /نيرو متحرك سيستم از موقعيت اوليه (نقطه  شروع سقوط آزاد) تا نقطه انتهايي (سكون بعد از توقف) است به استثناي و شامل تغيير مكان هارنس تمام بدن و اجزاء ارتباطي آن ميباشد.

4الزامات

1-4 طراحي وارگونومي

الزامات عمومي براي طراحي و ارگونومي در بند 4-1 و به طورخاص دراستانداردEN363:2002 مشخص شده است.

مهار سقوط جمع شونده ممكن است شامل يك قرقره استوانهاي بستن يا باز كردن لنيارد جمع شدني و يا قرقره واچرخش با وزنه تعادل باشد.

 

4-2مواد وساختار

متوقف کننده سقوط

لنياردجمع شدني بايد الياف مصنوعي بافته يا طناب سيمي باشد. مواد لنيارد جمع شدني بايد كاملاً با بندهاي 4 -2-2 و 3-2-4 از استاندارد EN354:2002 منطبق بوده و بايد با آزمون استحكام استاتيكي شرح داده شده در بند 5-2 مطابق باشد و انتهاي دروني لنيارد جمع شدني به طور مناسبي با لوازمي ايمن شود (محكم شود). انتهاي خارجي لنيارد جمع شدني بايد به طور مناسبي محدود شود.

 

 

 

 

 

ابزار جاذب انرژي غير يكپارچه با لنيارد جمع شونده بايد با استانداردEN355  مطابق باشـن د و ابـزار جـاذ ب انرژي يكپارچه با لنيارد جمع شونده نيز بايد با استانداردEN355 مطابق باشند و نيـاز نيسـت بـ ر طبـق بنـد

5-2 استانداردEN355:2002  آزمون شوند. رابطهاي مهار سقوط جمع شونده بايد مطـابق EN362 بـوده و شامل عملكرد هرزگرد باشد.

 

4- 3 قفل كردن

4- 3- 1قفل كردن پس از اعمال شرايط لازم

وقتي كه يك مهار سقوط جمع شونده در وضعيت شرح داده شده در بند 5-1-2 -1 قرار دارد و طبق بند 5 -1-2-3 با جرم آزمون حداقل kg 5 مورد آزمون قرار ميگيرد ،مهار سقوط جمع شونده بايد در هر حالتي قفل كند و تا زمان رهايي قفل باقي بماند.

4- 3- 2 قفل كردن پس از اعمال شرايط اختياري

اگر علامتگذاري روي مهار سقوط جمع شونده و اطلاعات ارائه شده توسط سازنده (به بندهاي 6 و 7 مراجعه شود)، خصوصيت استفاده تحت شرايط خاص را بيان كند (به بند 2-2-1-5مراجعه شود)، بايد عمل قفل كردن مهار سقوط جمع شونده بر طبق آن شرايط، آزمون شود  .

وقتي كه در وضعيت شرح داده شده در بند 5 -1-2 -2 باشد و با شرايط بيان شده دربند5-1-2 -3 وبا جرم آزمون حداقل kg 5 آزمون شود ، مهار سقوط جمع شونده بايد درهر حالت قفل كند وتا زمان رهايي قفل باقي بماند .

4- 4 استحكام استاتيكي

مهار سقوط جمع شونده بالنياردهاي جمع شونده ساخته شده از رشته هايا طنابهاي الياف مصنوعي بايدنيروي حداقل KN51 را هنگام آزمون طبق بند 2-5تحمل كنند.

مهار سقوط جمع شونده با لنيارد جمع شدني ساخته شده از طناب هاي سيمي بايدنيروي حداقل KN21 را هنگام آزمون طبق بند 5-2تحمل كنند.

4- 5 عملكرد ديناميكي

وقتي كه آزمون طبق بند 5 -3 -2 با جرم آزمون kg100 انجام مي شود، نيروي توقف/ ترمزگيري(fmax) نبايد از KN 6 تجاوز كند و فاصله توقف H نبايد از 2 متر بيشتر شود.

4- 6الزامات اختياري تحمل نيرو

اگردر نشانهگذاري مهار سقوط جمع شونده و اطلاعات ارائه شده توسط سازنده، ادعائي در مورد تحمل نيرو توسط مهار سقوط جمع شونده باشد، بايد طبق شرايط بند 5-4 با مجموع 1000 حركت نسبي آزمون شود  .

4- 7مقاومت خوردگي

بعد از آزمون طبق بند 5-5، اجزاء مهار سقوط جمع شونده بايد مورد آزمون قرار گيرند. در هر موقعيتي كه لازم است اجزاء داخلي در معرض ديد باشند، بايد لوازم دستگاه از هم باز شوند .

اگر مشخص شود كه هر خوردگي بوجود آمده در عملكرد دستگاه ميتواند اثر بگذارد، اين آزمون جزء مردوديها قرار ميگيرد. (لكههاي سفيد قابل پذيرشاند)

4- 8 نشانه گذاري واطلاعات

نشانه گذاري مهار سقوط جمع شونده بايد با بند 6 مطابق باشد.

اطلاعات مهار سقوط جمع شونده بايد بر طبق بند 7 تهيه شود.

5 روشهاي آزمون

1-5 آزمون قفل كردن پس از اعمال شرايط لازم

1-1-5 لوازم

1-1-1-5 لوازم براي ايجاد شرائط

لوازم براي ايجاد شرائط بايد مطابق با بند4-8 استاندارد EN364:1992 باشد.

 2-1-1-5 لوازم آزمون قفل كردن

لوازم آزمون قفل كردن بايد شامل نقطه تكيهگاه و جرم آزمون حداقل kg 5 ميباشد. (طبق بند 5-11-6-2 EN364:1992 استاندارد

2-1-5  روش

1-2-1-5  شرايط

شرايط گرما - سرما و رطوبت در بند 5-11استاندارد EN364:1992 شرح داده شده است.

2-2-1-5 شرايط اختياري

ايجاد شرايط گرد و غبار يا روغن اختياري است و در بند 5-11استاندارد EN364:1992 شرح داده شده است.

3-2-1-5 آزمون قفل كردن

آزمون قفل كردن بايد مطابق بند 5-11-6-2 استاندارد EN364:1992 انجام شود .

2-5آزمون استحكام استاتيكي

1-2-5لوازم

لوازم آزمون استحكام استاتيكي بايد مطابق بند 1-4استاندارد EN364:1992 باشد.

2-2-5 روش آزمون

آزمون استحكام استاتيكي بايد طبق بند 5 -7-4 استانداردEN364:1992 انجام شود .

3-5 آزمون عملكردديناميكي

1-3-5لوازم

لوازم آزمون عملكرد ديناميكي بايد مطابق بند 4-4 و4-5 و  6-4 استاندارد EN364:1992 باشد.

2-4-5 روش ها

آزمون عملكرد ديناميكي بايد طبق بند 5-7 -2 استانداردEN364;1992 انجام شود  .

4-5 آزمون دوام (پايداري)

1-4-5  لوازم

لوازم آزمون دوام بايد مطابق بند 4-9 استاندارد EN364:1992 باشد.

2-4-5روش ها

آزمون دوام بايد طبق بند 5 -21-2 استانداردEN364;1992 انجام شود  .

5-5 آزمون خوردگي

آزمون خوردگي بايد طبق بند 5-31 استانداردEN364:1992 براي مدت حداقل42 ساعت انجام شود .

6نشانه گذاري

نشانه گذاري مهار سقوط جمع شونده بايد مطابق بند 2-2 استانداردEN365:1992 باشد و متن آن بايد به زبان كشور استفاده كننده نوشته شود. هم چنين مطابق بند 2-2 استانداردEN365:1992  نشانه گذاري بايد شامل موارد ذيل باشد :

نشان تصويري بر روي مهار سقوط جمع شونده كه نشان دهد استفادهكنندگان بايد اطلاعات ارائه شده توسط سازنده را بخوانند (مثل شكل زير)

ب) علائم مربوط شرائط خاص كه نحن آن شرائط مهار سقوط جمع شونده مي تواند مورد استفاده قرارگيرد مانندحالتهاي عمودي، افقي يا سطح شيب دار.

پ) نشانه تعيين مدل و نوع مهار سقوط جمع شونده

7 اطلاعات ارائه شده توسط سازنده

اطلاعات ارائه شده توسط سازنده بايد به زبان كشور استفادهكننده نوشته شود. و بايد مطابق با بند 2-1 استاندارد EN365:1992 باشد و هم چنين بايد شامل حداقل اطلاعات و آگاهي زير باشد:

الف)  علائم مربوط شرائط خاص كه نحن آن شرائط مهار سقوط جمع شونده ميتواند مورد استفاده قرار گيرد مانند حالتهاي عمودي، افقي يا سطح شيب دار

ب)  مشخصات مورد نياز براي نقاط اتكا مطمئن;

پ)  طريقه صحيح ارتباط با يك نقطه اتكاء ،مطمئن براي هارنس تمام بدن واجزاء سيستم مهار سقوط;

ت) طريقه صحيح اطمينان از سازگاري اجزائ استفاده شده در اتصال با لنياردها بوسيله ارجاع به ديگر استانداردهاي ملي;

ث) اگر سيستم كامل توليد شده است، اجزاء هر سيستم كامل نبايد جايگزين شود; ج)   طريقه صحيح بكار انداختن مهار سقوط جمع شونده;

چ)  حداقل فاصله لازم زير پاي كاربر جهت عدم برخورد با سازه يا زمين در هنگاه سقوط از ارتفاع بايد وجود داشته باشد. اين مقدار براي جرم kg100، برابر با فاصله توقف H (به بند 3-5 مراجعه شود) به علاوه  يك متر ميباشد;

ح)  موادي كه لنياردهاي جمع شدني از آن ساخته ميشوند;

خ)  محدوديت مواد در توليد يا خطراتي كه ممكن است در عملكرد اثر بگذارد، شامل دما- لبههاي تيز - عوامل شيميايي – هدايت الكتريكي – بريدگي – خراش (ساييدگي) – تابش فرابنفش و ديگر شرايط آب و هوايي;

د) قبل و هنگام استفاده، توجه به اينكه چطور عمل نجات بايد ايمن وكارآ انجام شود ;

ذ) توليدات فقط بايد توسط افرادآموزش ديده يا افراد ماهر استفاده شوند و يا كاربر بايد تحت نظارت مستقيم چنين افرادي باشد;

ر) طريقه تميز كردن محصول شامل گندزدائي بدون اثرات مضر ;

ز) در صورت وجود اطلاعات، طول عمر محصول يا چگونگي تعيين آن مشخص شود

ژ)  طريقه محافظت محصول در هنگام نقل و انتقال

س) مدل يا نوع نشانه شناسايي مهار سقوط جمع شونده

ش) معناي هرنشانهاي روي محصول

8  بسته بندي

مهار سقوط جمع شونده بايد در يك لفاف عرضه شوند، اما ضروري نيست با موادي كه به منظور محافظت در برابر نفوذ رطوبت عرضه ميشوند ،آب بندي گردند.           
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایمن آفرینان ارتفاع می باشد.
www.eemenafarinan.com

طراحی سایت و بهینه سازی سایت: سینام (ایرسئو)

The charm of a man is not only reflected in the breitling uk appearance, but also through the connotation of fake rolex training out. Attractive men not only pay attention to maintaining personal image, but also to distribute the rolex uk mature wisdom, low-key introverted light. And a good men's watches, but also must be a high value of color, temperament, good quality meter. The new launch of the fake hublot watches Chanel mechanical watches MONSIEUR CHANEL DE, is such a special for men to create, to bring the infinite charm of the wrist watch.